Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De stichting Dr. Kuypers Kliniek, deponeert de volgende betalingsvoorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

  1. De onderstaande algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dr. Kuypers Kliniek en de patiënt inzake medisch specialistische hulp door of vanwege het ziekenhuis, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het leveren van genees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens Dr. Kuypers Kliniek wordt verricht of wordt verstrekt en wordt berekend aan patiënten en andere natuurlijke- en rechtspersonen, e.e.a. in overeenstemming met de DBC tariefbeschikkingen. Afwijkende betalingsvoorwaarden zijn voor Dr. Kuypers Kliniek slechts dan verbindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.
  2. Op alle met Dr. Kuypers Kliniek (of het ziekenhuis/ de specialist) gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  3. Betaling dient zonder eigenmachtige korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde rekening ofwel ten kantore van Dr. Kuypers Kliniek.
  4. Kuypers Kliniek is in gevallen waarin daartoe naar haar oordeel duidelijk aanleiding bestaat, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling(en) of zekerheidsstelling te verlangen.
  5. Bij niet-tijdig-betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de patiënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, over het (de) openstaande factuurbedrag(en) een vertragingsrente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente. Deze rente is verschuldigd vanaf de vervaldag van het (de)openstaande factuurbedrag(en) tot aan de dag der algehele voldoening. Benevens het (de) openstaande factuurbedrag(en) en de vertragingsrente is Dr. Kuypers Kliniek gerechtigd de volgende kosten te vorderen:
  1. a)   administratiekosten ad. € 30,00 exclusief BTW, evenals
  2. b)   alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die de Dr. Kuypers Kliniek heeft gemaakt ter incassering van zijn vordering. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, lopende vertragingsrente en administratiekosten met de daarover verschuldigde BTW.