IGZ Rapport

IGZ Rapport Dr. Kuypers Kliniek

In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 19 juni 2012 een bezoek gebracht aan de Dr. Kuypers Kliniek. Doel van dit bezoek was te beoordelen of de Dr. Kuypers Kliniek voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen heeft de inspectie gebruikgemaakt van het Instrument Algemeen Toezicht Particuliere Klinieken. Hierin staan de criteria op basis waarvan de inspectie toetst. Het instrument is gebaseerd op de wet en de daarvan afgeleide veldnormen die de koepelorganisaties en beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Het gaat om de volgende wetten: de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet klachtrecht cliënten in de zorgsector (WKCZ), de Geneesmiddelenwet (Gnw) en de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh). De toetsingscriteria uit het Instrument Algemeen Toezicht Privé-klinieken kunt u vinden in bijlage 1 en op onze website: www.igz.nl.

In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Achtereenvolgens worden drie vragen beantwoord: – Hoe scoort de Dr. Kuypers Kliniek op de criteria voor de voorwaarden voor verantwoorde zorg (hoofdstuk 2)?; – Wat wil de inspectie nog toevoegen aan haar oordelen in hoofdstuk 2 (hoofdstuk 3)? – Welke acties moet de Dr. Kuypers Kliniek binnen welke termijn nemen (hoofdstuk 4)?